Dr. A. A. P. Keerthi


Dr. A. A. P. Keerthi
Grad.Chem., Ph.D. (Sri Jayewardenepura), C.Chem., M.I.Chem.C.
Senior Lecturer(Grade I)

           

Dr. A. A. P. Keerthi

Senior Lecturer(Grade I)

Teaching Areas

  • Analytical Chemistry
  • Bio Chemistry
  • Organic Chemistry